Política de privacitat

1. INFORMACIÓ LEGAL I ACCEPTACIÓ

Aquestes disposicions regulen l’ús del servei del portal d’Internet (el ‘Portal’) que Inco Rubí, SA (Que opera sota la marca registrada espanyola “CAAD”) posa a disposició dels usuaris d’Internet.

CAAD, el domicili social es troba a Roma S / N Nau 4 Pol. Ind. Cova Solera, 08191 Rubí, Barcelona i té número d’identificació fiscal A60700697, està registrat en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 27680, Foli 0001, Full 120461. número de telèfon: 93 588 44 02.

L’accés al lloc web és gratuït, excepte pel cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions del seu proveïdor de serveis d’Internet. Certs serveis són exclusius per als nostres clients i l’accés a ells està restringit. Els serveis legals o impositius proveïts per la Signatura en general tenen un preu d’acord amb la proposta rellevant i, sota cap circumstància, s’oferiran o prestaran a través del servei del Portal.

El seu ús del Portal el converteix en un usuari del Portal ( “Usuari”) i implica la seva acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. El servei del Portal es proporciona per una durada que es limita al moment en què l’Usuari està connectat al Portal oa qualsevol dels serveis prestats a través del portal. Per tant, l’usuari ha de llegir aquest Avís Legal acuradament cada vegada que l’Usuari tingui la intenció d’utilitzar el Portal, ja que el Portal i les condicions per al seu ús segons el que estableix aquest Avís Legal poden canviar.

Certs serveis de Portal accessibles a usuaris d’Internet o exclusius per a clients de CAAD poden estar subjectes a condicions, regulacions o instruccions particulars que, de ser apropiat, poden reemplaçar, complementar i / o modificar aquest Avís Legal i han de ser acceptats per l’Usuari abans de l’inici del servei.

 

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tot el contingut del Portal, que s’inclou però no es limita a text, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o d’àudio, així com el seu disseny gràfic i codis font (el ‘Contingut) , és propietat intel·lectual de CAAD o de tercers, i no es pot considerar que els drets d’explotació de contingut reconeguts per la legislació de propietat intel·lectual en vigor hagin estat autoritzats a l’Usuari, excepte per al contingut estrictament necessari per a l’ús del Portal. .

Les marques comercials, noms comercials o signes distintius són propietat de CAAD o de tercers, i no es pot considerar que l’accés al Portal atribueixi cap dret sobre aquestes marques comercials, noms comercials i / o signes distintius.

 

3. CONDICIONS D’ÚS PER AL PORTAL

3.1 GENERAL

L’usuari accepta utilitzar el Portal correctament de conformitat amb la llei i amb aquest avís legal. L’usuari serà responsable davant CAAD o davant tercers per qualsevol pèrdua o dany que pugui ocasionar com a resultat de l’incompliment d’aquesta obligació.

L’ús del Portal per a fins que danyin la propietat o els interessos de CAAD o de tercers, o sobrecarreguin, danyin o desactiveu xarxes, servidors i altre maquinari o programari pertanyent a CAAD o a tercers, està expressament prohibit.

3.2 CONTINGUT

L’Usuari es compromet a utilitzar el Contingut de conformitat amb la llei i amb aquest avís legal, i amb qualsevol altra condició, regulació o instrucció que pugui ser aplicable de conformitat amb les disposicions de la clàusula 1.

L’usuari ha, d’acord amb la legislació vigent i sense limitació, abstenir-se de:

Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, divulgar, alterar o modificar públicament el Contingut, excepte en els casos autoritzats per la llei o, segons sigui el cas, expressament consensuat per CAAD o pel titular dels drets d’explotació.

Reproduir o copiar per a ús privat qualsevol Contingut que pugui considerar-se com programari o com a base de dades de conformitat amb la legislació de propietat intel·lectual vigent, o divulgar o posar a disposició pública al Contingut a tercers, quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’ Usuari o per un tercer. Extreure i / o reutilitzar la totalitat o una part substancial del contingut al Portal, o de qualsevol base de dades que CAAD pugui posar a disposició dels Usuaris.

3.3 FORMULARIS DE RECOL·LECCIÓ DE DADES

Sense perjudici del que disposa la clàusula 5 d’aquest Avís Legal i de les polítiques de privacitat accessibles des del Portal i aplicables ocasionalment, l’ús de certs serveis o sol·licituds realitzats a CAAD està subjecte a la finalització prèvia del registre d’Usuari corresponent. .

Tota la informació proporcionada per l’Usuari en els formularis del Portal per als fins anteriors o de qualsevol altre tipus ha de ser veritable. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes les dades comunicades per l’Usuari i mantindrà la informació proporcionada a CAAD perfectament actualitzada perquè reflecteixi l’estat real de l’Usuari en tot moment. En tots els casos, l’Usuari serà l’únic responsable de qualsevol representació falsa o inexacta feta per l’Usuari i de qualsevol dany causat a CAAD o a tercers per raó de la informació proporcionada per l’Usuari.

3.4 INSERCIÓ D’ENLLAÇOS AL PORTAL

Qualsevol usuari d’Internet que vulgui inserir enllaços des del seu lloc web al Portal ha de complir amb les condicions que es detallen a continuació, i el desconeixement d’aquestes condicions no eximeix a l’usuari d’Internet de cap responsabilitat d’acord amb la llei:

L’enllaç només serà per a la pàgina d’inici del Portal i no podrà reproduir-lo de cap manera (enllaços en línia, còpia de text, gràfics, etc.). De conformitat amb la legislació vigent vigent, està prohibit en tots els casos inserir marcs de tot tipus al voltant del Portal, o permetre que el contingut sigui vist a través d’URL que no siguin el Portal URL i, en qualsevol cas, on el contingut es pot veure juntament amb el contingut fora del portal, d’una manera que: (I) causi, o pugui causar, error o confusió, o indueixi a error o pugui induir a error als usuaris sobre el veritable origen del servei o contingut; (II) constitueix un acte de comparació o imitació; (III) serveix per aprofitar la reputació de la marca i el prestigi de CAAD; o (IV) està prohibit per la legislació vigent.

No es podrà realitzar cap representació falsa, inexacta o incorrecta de CAAD, els seus socis, empleats o clients, ni de la qualitat dels serveis que brinda, a la pàgina on s’insereix l’enllaç.

Sota cap circumstància s’indicarà en el lloc web on es troba l’enllaç que CAAD ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç, o patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del lloc web on apareix l’enllaç.

Està prohibit utilitzar qualsevol marca denominativa, marca figurativa o marca combinada o qualsevol altre signe distintiu de CAAD al lloc web on apareix l’enllaç, excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per CAAD i sempre que un enllaç directe al Portal està permès en aquests casos en la forma establerta en aquesta clàusula.

El lloc web en el qual es crea l’enllaç ha de complir fidelment amb la llei i no pot, en cap circumstància, tenir o estar vinculat al contingut de propietat o de tercers que: (I) és il·legal, nociu, immoral o indecent (contingut que és pornogràfic, violent, racista, etc.); (II) indueix o pot induir a l’Usuari a la falsa creença que CAAD subscriu, recolza, s’adhereix o de cap manera dóna suport a les idees, representacions o expressions, lícites o il • legals, que apareixen al lloc web on es troba l’enllaç; (III) és inapropiat o irrellevant per a les activitats d’CAAD tenint en compte el lloc, el contingut i el tema del lloc web on apareix l’enllaç.

 

4. RENÚNCIA DE RESPONSABILITAT

4.1 PER INFORMACIÓ

L’accés al Portal no implica cap obligació en CAAD de verificar la veracitat, exactitud, idoneïtat, idoneïtat, exhaustivitat o actualitat de la informació subministrada a través del portal. Atès que el contingut és de caràcter general i no constitueix de cap manera la prestació d’un servei d’assessoria fiscal o legal de cap tipus, aquesta informació és insuficient perquè l’Usuari pugui prendre decisions personals o comercials.

CAAD no és responsable de les decisions preses sobre la base de la informació subministrada al Portal, o de qualsevol dany o pèrdua a l’Usuari o de tercers en raó de les mesures preses que es van basar únicament en la informació obtinguda al Portal.

4.2 PER A LA QUALITAT DEL SERVEI

L’accés al Portal no implica cap obligació en CAAD per controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre programari maliciós. L’usuari és responsable en tots els casos per tenir eines adequades disponibles per detectar i desinfectar programari maliciós.

CAAD no és responsable de cap dany al maquinari dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.

4.3 PER A LA DISPONIBILITAT DEL SERVEI

L’accés al Portal requereix serveis i subministraments de tercers, inclosa la transmissió a través de xarxes de telecomunicacions, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament no són responsabilitat de CAAD. En conseqüència, els serveis prestats a través del Portal poden suspendre, cancel·lar o bloquejar-se, abans o simultàniament a la prestació del servei del Portal.

CAAD no es fa responsable de la pèrdua o danys de cap tipus per a l’Usuari com a resultat de fallades o desconnexions de la xarxa de telecomunicacions que causin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal abans o mentre es proporciona.

4.4 PER A CONTINGUT I SERVEIS VINCULATS A TRAVÉS DEL PORTAL

El servei d’accés al Portal inclou dispositius d’enllaç tècnics, directoris i fins i tot eines de recerca que permeten a l’Usuari accedir a altres llocs web i portals d’Internet ( ‘llocs enllaçats’). En aquests casos, CAAD actua com a proveïdor de serveis d’intermediació de conformitat amb l’Article 17 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, de 12 de juliol de 2002 (la “LSSI”) i només serà responsable del contingut i serveis subministrats en llocs vinculats a la mesura que CAAD tingui coneixement de la seva il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la deguda diligència. Si l’Usuari considera que existeix un Lloc Enllaçat amb contingut il·lícit o inadequat, l’Usuari podrà comunicar-ho a CAAD de conformitat amb el procediment i els efectes establerts en la Clàusula 6, encara que aquesta comunicació, sota cap circumstància, implicarà cap obligació d’eliminar l’enllaç en qüestió.

En cap cas l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar l’existència d’acords amb els propietaris o persones a càrrec d’aquests llocs enllaçats, ni cap recomanació o promoció per part de CAAD, ni la identificació de CAAD amb les representacions, continguts o serveis proveïts.

CAAD no té coneixement del contingut o els serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable de cap dany causat per la il • licitud, qualitat, obsolescència, indisponibilitat, error o ineficàcia del contingut i / o els serveis dels Llocs Enllaçats, o per qualsevol altre dany que no sigui directament atribuïble a CAAD.

 

5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

5.1. PROCESSAMENT DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril del 2016 (RGPD), Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i la resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes. El propòsit del processament de dades és processar la seva sol·licitud. Les preguntes incloses en cada un dels formularis són de naturalesa voluntària, excepte aquelles marcades amb una estrella (*), que són obligatòries. En el cas que les preguntes obligatòries no responguin, CAAD es reserva el dret de no processar les sol·licituds incompletes. El tractament de les dades personals de l’Usuari serà sotmès als principis recollits en l’article 5 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

5.2. DIVULGACIÓ DE DADES DE TERCERS

Per gestionar la seva sol·licitud o sol·licitud d’informació, CAAD pot necessitar divulgar les seves Dades a les altres companyies que comprenen CAAD. Les empreses de CAAD ofereixen els següents serveis: (i) disseny d’espais comercials; (Ii) subministrament d’accessoris per al punt de venda.

5.3. COMUNICACIONS COMERCIALS

En alguns dels formularis electrònics, se sol·licitarà el seu consentiment exprés per poder enviar comunicacions comercials per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic o un mitjà equivalent de comunicació electrònica, de conformitat amb les disposicions de l’article 21 LSSI.

5.4. MESURES DE SEGURETAT

CAAD adopta les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre de 2007, pel qual s’aproven els reglaments que implementen la LOPD, d’acord amb la naturalesa de les dades processades de tant en tant. Sense perjudici de l’anterior, la seguretat tècnica d’un mitjà com Internet no és inexpugnable i pot haver-hi una conducta dolosa per part de tercers, encara que CAAD ha establert totes les mesures al seu abast per evitar aquesta mala conducta.

5.5. POLÍTICA D’ÚS DE COOKIES

De conformitat amb les disposicions de l’article 22.2 LSSI, CAAD només farà servir dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (galetes) quan l’usuari hagi atorgat el seu consentiment previ en relació amb les indicacions del menú emergent en el navegador web dels usuaris. en accedir al Portal per primera vegada i en els altres termes i condicions establerts en la Política de galetes de CAAD que tots els usuaris han de conèixer.

5.6. DRETS ARCO

L’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i Objecció ( ‘Drets ARCO’) en els termes legalment previstos, per a tal efecte enviar una comunicació per correu a CAAD a Roma s / n, nau 4, Pol. Ind. Cova solera, 08191 Rubí, Barcelona, ​​o enviar un correu electrònic a la següent adreça: caad@caad-design.com en tots dos casos, indicant el seu nom i cognoms.

5.7. GOOGLE ANALYTICS

“Aquest lloc web utilitza Google Analytics, un servei d’anàlisi web proporcionat per Google, Inc (” Google “). Google Analytics utilitza” cookies “, que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar al lloc web a analitzar com els usuaris fan servir el lloc. la informació generada per la galeta sobre el seu ús del lloc web (inclosa la seva adreça IP) serà transmesa i emmagatzemada per Google en servidors als Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació amb el propòsit d’avaluar el seu ús del lloc web, compilar informes sobre l’activitat del lloc web per als operadors del lloc web i proporcionar altres serveis relacionats amb l’activitat del lloc web i l’ús d’Internet. Google també pot transferir aquesta informació a tercers quan sigui requerit per llei, o quan aquests tercers processin la informació en nom de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada en poder de Google. Pot rebutjar l’ús de cookies selecci onando la configuració adequada en el seu navegador, però, tingui en compte que si ho fa, és possible que no pugui utilitzar totes les funcions d’aquest lloc web. En utilitzar aquest lloc web, vostè accepta el processament de les seves dades per part de Google de la manera i per als fins establerts anteriorment “.

“Google Analytics és l’eina d’anàlisi web gratuïta de Google que ajuda els propietaris de llocs web a comprendre com els visitants interactuen amb el seu lloc web. Google Analytics recopila informació de forma anònima i, igual que examinar les petjades a la sorra, informa les tendències del lloc web sense identificar els visitants individuals. Analytics usa la seva pròpia galeta per rastrejar les interaccions dels visitants. la galeta es fa servir per emmagatzemar informació, com a quina hora es va realitzar la visita actual, si el visitant ha estat abans en el lloc i quin lloc s’ha referit al visitant a la pàgina web. els clients de Google Analytics poden veure una varietat d’informes sobre com els visitants interactuen amb el seu lloc web perquè puguin millorar el seu lloc web i com les persones ho troben. Es usa una galeta diferent per a cada lloc web, i els visitants no són rastrejats en diversos llocs. Analytics requereix que tots els llocs web que ho us an d’actualitzar la seva política de privacitat per incloure un avís que reveli completament l’ús d’Analytics. Per desactivar aquest tipus de galetes, alguns navegadors indicaran quan s’està enviant una cookie i li permetran rebutjar cas per cas. A més de la disminució de les galetes, també pot instal·lar el complement d’exclusió d’Analytics en el seu navegador, el que impedeix que Google Analytics recopili informació sobre les visites al seu lloc web. Més informació sobre el complement d’exclusió de navegador de Google Analytics i altra informació de privadesa de Google Analytics. “(//www.google.com/privacy_ads.html#toc-faq)

Inco Rubí, SA l’informa, com a usuaris d’aquest lloc web, que (i) Google obté informació sobre l’ús d’aquest lloc web a través de Google Analytics (que no ho fa en el nom o en nom d’Inco Rubí, SA), i Inco Rubí , SA no té accés a aquesta informació en cap moment (només té accés a la informació proporcionada posteriorment per Google i que no està associada amb cap adreça IP); (Ii) Google (i no Inco Rubí, SA) decideix sobre el propòsit del processament i ús de la informació recopilada per Google Analytics, així com sobre el funcionament i la durada de les galetes; (Iii) d’acord amb la informació proporcionada per Google, pot evitar que es recopili aquesta informació i rebutjar les cookies configurant el seu navegador (pot trobar més informació sobre com rebutjar les cookies de Google Analytics en //tools.google.com/dlpage / gaoptout? hl = en); i (iv) com a regla general, només els països de la UE comparteixen estàndards similars pel que fa a les galetes i la protecció de dades personals.

 

6. COMUNICACIÓ D’ACTIVITATS IL·LEGALS O INAPROPIADES

Si l’Usuari o qualsevol altre usuari d’Internet pren coneixement dels llocs enllaçats que el redirigeixen a llocs web, el contingut o serveis són il·legals, nocius, degradants, violents o immorals, pot comunicar-se amb CAAD i indicar el següent:

· Dades personals de la part comunicant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;

· Descripció dels fets que revelen la naturalesa il·legal o inapropiada del Lloc enllaçat;

· Quan s’infringeixen drets com ara els drets de propietat intel·lectual o industrial, les dades personals del titular del dret infringit, quan el titular no és la part comunicant. També ha de presentar un instrument que acrediti la legitimació del titular dels drets i, segons sigui el cas, la seva autoritat per actuar en nom del titular quan el titular no sigui la part comunicant;

· Una representació expressa que la informació continguda en la comunicació és precisa.

El rebut per part de CAAD de la comunicació prevista en aquesta clàusula no implica, de conformitat amb les disposicions de la LSSI, el coneixement real de les activitats i / o el contingut indicat per la part que realitza la comunicació.

 

7. LEGISLACIÓ

Totes i cadascuna de les disposicions d’aquest Avís legal es regeixen per la legislació espanyola.